fbpx

Adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató

 Adatkezelő:

Cégnév: COLLAGEN COCKTAIL Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Collagen Cocktail Kft.( a továbbiakban:Collagen Cocktail, vagy Adatkezelő)
Cégjegyzékszám:  13-09-203165
Székhely: 2119 Pécel, Maglódi út 13.
Adószám: 27297610-2-13
Telefonszám: +36202637557
E-mail cím: info@collagencocktail.hu

Hatályos: 2020.01.13.

A jelen adatvédelmi politika és tájékoztató célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése, gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban és politikában kötelezettséget vállal arra, hogy mindenben megfelel a magyar és a nemzetközi – elsősorban az uniós – jogszabályok által támasztott követelményeknek.

I.Jogszabályi háttér, Adatkezelő

Jelen szabályok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezésein, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásain alapulnak. Adatvédelmi szabályaink kialakítása során különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) rendelkezéseit. (további jogszabályokat lásd még jelen tájékoztató végén)

Jelen adatvédelmi szabályzatra, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre és jogvitákra a magyar jogot kell alkalmazni, a jogvitákban a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal, az Adatkezelő(k) székhelye szerinti magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

II.Fogalmak

személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, – különösen az érintett, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó ismeret – adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

különleges adat: webshopunk különleges adatnak minősülő adatokat nem kezel.

adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokban vagy adatállományban alkalmazott bármilyen művelet, vagy műveletek összessége, különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítés, felvétele és tárolása, tagolása, rendszerezése, lekérdezés, betekintés, felhasználás, feldolgozása, hasznosítása, közlése, terjesztése (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) összehangolás, összekapcsolás, korlátozás és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

érintett hozzájárulása: az érintett akaratában önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű, vagy egyes műveletekre vonatkozó – kezeléséhez.

adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, illetve bármely más szerv, vagy szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet, illetve uniós vagy tagállami jog határozza meg; Jelen szabályzattal érintett adatok esetén adatkezelő a Collagen Cocktail Kft., illetve az egyes adatok tekintetében a részletes adatvédelmi szabályoknál meghatározott adatkezelők. A Collagen Cocktail Kft., a SalesAutopilot Kft.- mint adatfeldolgozó – 1024 Budapest Margit krt. 31.-33 marketingszoftverét használja, weboldalfejlesztője és rendszergazdája: BBRand Kft. 4032 Debrecen Füredi utca 98.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, illetve bármely más szerv vagy szervezet, aki vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását vagy az adatkezelést végzi; Jelen szabályzattal érintett adatok tekintetében az adatfeldolgozó személye a VI. pontban foglaltaknak megfelelően alakul.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

III. Adatkezelési alapelvek

Adatkezelő a GDPR rendelkezéseinek megfelelően a személyes adatok kezelése során a következő alapelvek mentén és azokkal teljesen összhangban jár el:

 1. jogszerűség, tisztességesség, átláthatóság: az adatokat csak jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon lehet kezelni;
 2. célhoz kötöttség: az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célra szabad használni;
 3. adattakarékosság: az adatokat kezelni csakis az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig szabad;
 4. pontosság: az adatoknak pontosnak, és ha szükséges időszerűnek kell lenniük, az adatkezelés célja szempontjából nem releváns adatokat haladéktalanul törölni kell, a pontatlan adatokat pedig helyesbíteni;
 5. korlátozott tárolhatóság: adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett azonosítását csak az adatkezelés céljához szükséges ideig teszi lehetővé, személyes adatok tárolására ennél hosszabb ideig csakis akkor kerülhet sor, ha a 89. cikk (1) bekezdésének értelmében az adatkezelés célja: közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, vagy statisztikai. Az adatkezeléssel érintettek jogainak és érdekeinek védelmében a GRDP által előírt technikai és szervezeti intézkedések maradéktalan betartása mellett.
 6. integritás és megfelelő biztonsági intézkedések: technikai és szervezet-vezetési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, a véletlen vagy jogtalan megsemmisítésével, vagy megsemmisülésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is.IV. Adatkezelés legfontosabb ismérvei

  A. Jogalap megléte, folyamatos fennállása: Külön törvényi felhatalmazás hiányában személyes adatokat csakis az érintett hozzájárulása alapján lehet kezelni. Különleges adatok esetében az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadását minden esetben megfelelő, részletes, előzetes és mindenre kiterjedő tájékoztatásnak kell megelőznie.

  B.Célhoz kötöttség: Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, a jog gyakorlása és a kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

  C.Összekapcsolás: Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

  D.Adatbiztonság: Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

  V.Az adatkezeléssel érintett személy jogai:

 7. Előzetes tájékoztatáshoz való jog: az adatkezeléssel összefüggő tényekről, körülményekről, legfontosabb ismérvekről az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon.
 8. Hozzáférési jog: tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
 9. Tájékoztatáshoz való jog: ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
 10. Helyesbítéshez/Törléshez való jog: indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
 11. Korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: i) az érintett vitatja a kezelt adatok pontosságát, ennek kivizsgálása időtartamára, ii) jogellenes adatkezelés esetén az érintett az adatok törlése helyett, azok korlátozását kéri, iii) az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett igényli az adatok további kezelését jogi igényeinek előterjesztése érdekében, ix) ha az érintett jogszerűen tiltakozott az adatkezelés ellen, az érintett kérheti a korlátozást arra az időtartamra, amíg kivizsgálják, hogy az érintett, vagy az adatkezelő jogos érdeke az előbbre való.
 12. Automatizált döntéshozatal: az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált eljáráson alapuló döntés hatálya, kivéve a GDPR 22. cikkében foglalt körülmények esetén.
 13. Tiltakozási jog: Személyes körülményeire történő hivatkozással bármikor tiltakozhat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés ellen.
 14. Jogorvoslati jog: hatósági vagy bírósági jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.
 15. Jogorvoslat során történő tájékoztatás: Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 16. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy megkapja a rá vonatkozó az adatkezeléssel érintett személyes adatokat, vagy akadálytalanul továbbítsa azokat egy másik adatkezelő részére, feltéve, ha az adatkezelés automatizált formában történik és szerződésen vagy hozzájáruláson alapul.Az érintett jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-23.§ részletezi.

  Az Adatkezelő a fentiekben meghatározott jogok teljesítését (8. és 9.pontok kivételével) ingyenesen látja el.

  A fenti jogok gyakorlása érdekében az érintett az alábbi elérhetőségeken terjeszthet elő kérelmet, amelyet az adatkezelő legfeljebb 25 napon belül megválaszol:
  Telefonszám: +36 20 263 7557
  E-mail cím: info@collagencocktail.hu
  Levelezési cím: 2119 Pécel, Maglódi út 13.

  Az Adatkezelő a megkeresésekre írt tájékoztatásában messzemenően törekszik a könnyen hozzáférhető, lényegre törő, közérthető és világos megfogalmazásra.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett egy vagy több konkrét célból kifejezetten hozzájárul, vagy
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A hozzájárulásnak bizonyíthatóan önkéntesnek, határozottnak, egyértelműnek kell lennie és az érintett kellő tájékozottságán kell alapulnia.

Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag nevesített jogalapon kezelhet.

Az Adatkezelő adatleltárt/adatnyilvántartást köteles készíteni, amelyben valamennyi jogalapot köteles megjelölni, amely alapján személyes adatokat kezel.

VI. A Collagen Cocktail adatkezelése:

 1. A collagencocktail.hu internetes oldal látogatásakor a Google Analytics, a Facebook oldalunk látogatásakor pedig a Facebook automatikusan naplózza a felhasználók tevékenységét. Az adatkezelés célja: a szolgáltató működésének monitorozása, a felhasználó igényeinek személyre szabott kielégítése, visszaélések visszaszorítása, megakadályozása, illetve remarketing.
 • Jogalapja: szolgáltató jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.
 • Kezelt személyes adatok: azonosítószám, dátum, pontos időpont, meglátogatott oldal címe.
 • Adatkezelés időtartama: nem korlátozott (nem alkalmas a felhasználó személyének azonosítására)
 • Adatfeldolgozó: a Google (Google Inc., Mountain View) és a Facebook (Palo Alto, Kalifornia, USA, Menlo Park)
 • A fenti adatok nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására, erre a szolgáltató és az Adatkezelő nem is törekszik. A naplóállományok kezelése során, az azokban szereplő információkat az Adatkezelő nem kapcsolja össze más adatokkal.
 • Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy külső szolgáltatók html kódja – kereső funkcióval – külső szerverről érkező, és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Ezek a felhasználó böngészőjével történő közvetlen kapcsolat miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, így különösen: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egér mozgás, meglátogatott oldalak, látogatások időpontja stb.). Az IP cím segítségével nem ritkán földrajzilag is lokalizálható a felhasználó, az internetre történő belépés által meghatározható, beazonosítható a konkrét számítógép vagy mobileszköz. A honlaplátogatói információk webszerver általi rögzítése az interneten elterjedt adatkezelésnek minősül, amelyhez a weblapok látogatásával a felhasználó hozzájárul.
 1. A Collagen Cocktail honlapjának cookie-kezelése: az ún. cookie vagy süti a felhasználó számítógépén elhelyezett adatcsomag, amelyet egy, a felhasználó általi későbbi látogatás alkalmával a szolgáltató, Adatkezelő a maga számára visszaolvas és összeveti a felhasználó későbbi látogatása során szerzett adatokkal, például: milyen jellegű termékek iránt érdeklődik a felhasználó. Tehát a szolgáltató forgalomelemzésre és hirdetési célokra használja elsődlegesen, de a weboldal zavartalan működését is elősegítik a cookie-k.

Az így kezelt sütik – amelyek egyes munkamenetre vonatkoznak – csak a böngésző lezárásáig maradnak a számítógépen. A sütik másik nagy csoportja, az ún. állandó sütik, érvényességi idővel rendelkeznek, és annak lejártáig maradnak a számítógépen.

Ezektől függetlenül működnek a Google által kezelt sütik, amelyekről a www.google.com címen kapható tájékoztatás. A Collagen Cocktail Google Analytics alapú cookie-kat használ, amelyek segítségével statisztikai adatokat készít.

A sütiket egyes szolgáltatók remarketingre vagy profilalkotásra is felhasználják. A remarketing egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalon személyre szabott reklámok megjelenítését jelenti, amelyet a felhasználó korábbi és aktuális látogatásának az összevetése alapján építenek fel. A profilalkotás  pedig aszerint történik, hogy a felhasználó milyen terméket nézett meg, tett a kedvencek közé, vagy tett a kosarába korábban. Ezen információk alapján az azonos külső szolgáltató cookie-ját használó szolgáltatók „rálátnak” egymás felhasználóinak a profiljára, így személyre szabott ajánlattal kereshetik meg a felhasználóikat.

A sütiket a felhasználók korlátozhatják, vagy letilthatják azokat a számítógépükről. A számítógépek „Eszközök” menüpontjában a Beállításoknál, azon belül az „Adatvédelem” menüpont alatt lehet a sütikről rendelkezni. Ezen felül magán a Collagen Cocktail weboldalon a Sütikezelési Tájékoztatóban is lehetséges a sütikről történő rendelkezés.

-Adatkezelés célja: a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése, beazonosítása, felhasználói munkamenet megőrzése, személyre szabott lehetőségek beazonosítása és felajánlása a felhasználó részére.

– Jogalapja: az érintett hozzájárulása

– Kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, előzőleg meglátogatott oldal.

– Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az oldalra történő legutolsó látogatástól számított 3 évig.

Regisztráció a webáruházban:

Regisztráció nélkül is vásárolhat webáruházunkban az adatok megadása után.  Az email cím alapján rögzítjük az eddigi vásárlásokat. De így nincs felhasználóneve és jelszava. Nem tud belépni és nem tudja ellenőrizni a  korábbi vásárlásait.

-Adatkezelés célja: a Collagen Cocktail webáruházban történő vásárlás, ezzel összefüggésben számla kiállítása, a megrendelés teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettségek teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, megkülönböztetése, kapcsolattartás a vásárlókkal, szokásaik elemzése, értesítés aktuális ajánlatokról, direkt marketing, igények célzottabb kielégítése.

– Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, (Eker. tv. 13/A.§-a, Számv tv.169. §, Grt.6.§ )

– Kezelt személyes adatok típusa: vevőszám (vagy/és felhasználónév, jelszó), titulus, név, lakcím/szállítási cím, telefonszám, e-mailcím. A konkrét vásárlásról kezelt adatok: áru, szállítási cím, keltezés, vásárlás értéke, fizetés módja, számlázási név és cím, marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás (lásd még: 5.pontban)).

– Adatkezelés időtartama: profiladatok tekintetében: az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve regisztrációjának törléséig tart. De ennek hiányában is megszűnik, amennyiben a felhasználó utolsó bejelentkezésétől számítva 4 év eltelt.

– Adatkezelés időtartama: az egyes vásárlások tekintetében: a Számv. törvény szerint: 8 év.

 1. Fizetés a webáruházban: adattovábbítás és kezelés

Bankkártyás fizetés esetén: a fizető azonosítója, tranzakció (vásárlás) összege, elfogadó hely neve, bankkártya engedély kódja, tranzakció dátuma, pontos időpontja, bankkártya száma, fizetés barionos és az elfogadóhely általi azonosítója, megrendelés azonosítója, vásárolt termékek kerülnek rögzítésre és továbbításra a Barion Payment Zrt. felé (1117 Budapest, Infopark sétány 1.I.5.em.5.).

 • futárnak történő (utánvétel) készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén: a fizető neve, kifizetés típusa, vásárlás összege, a kiszállított csomag száma, azonosítója, vásárlás dátuma, és pontos időpontja kerül rögzítésre, a házhoz szállítást a GLS Futárszolgálat végzi (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.)
 • bankkártyával történő fizetés választása esetén: a fizető neve, kifizetés típusa, bankszámla száma, bankkártya száma, vásárlás összege, vásárlás dátuma, és pontos időpontja kerül rögzítésre. A fizetési tranzakció (vásárlás) adatait a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest. Infopark Sétány 1. I. épület 5. emelet.5.) kezeli (a továbbiakban: Barion Payment adatkezelő a felhasználók szempontjából és rendszergazda a Collagen Cocktail  felé.

Adatfeldolgozók: Barion Payment Zrt., GLS Futárszolgálat.

 • banki átutalással történő fizetés választása esetén a számlavezető bank és a bankszámlaszám is megadásra kerül a Collagen Cocktail, mint Adatkezelő felé. Egyebekben a vásárló számlavezető bankja kezeli és dolgozza fel a vásárlás pénzügyi adatait (vásárlás időpontja, összege, bankszámla tulajdonos neve, bankszámlaszáma).
 • A Webáruházban történő pénzügyi tranzakciókról a jogszabályi előírásoknak megfelelően számlát állítunk ki, amely elektronikus számlázási program útján történik. Ennek üzemeltetője, és egyben e körben az adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft., székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.).
 • A Számv. tv. szerinti adatok törlésének határideje a vásárlástól számított 8 év.
 1. Kosárelhagyás

Ha egy felhasználó úgy lép ki a webáruházból, hogy kosarába egy vagy több terméket helyezett, de nem vásárolta meg azokat, akkor kosárelhagyásról beszélünk. Az érintett az ilyen esetekben a kosárelhagyást követően néhány órán belül e-mail értesítést kap arról, hogy kosarában termékek vannak, amelyeket nem vásárolt meg.

 • Adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás során a kosárban felejtett termékre történő figyelmeztetés, kapcsolattartás a felhasználóval, direktmarketing, tájékoztatás, vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, (Eker.tv.13/A.§, Grt. 6.§)
 • Adatkezeléssel érintett adatok köre: vevőkód, dátum, időpont, név, e-mail cím, a kosárban hagyott termékek ára, végösszeg és direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
 • Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb a kosárelhagyástól számított 3 évig.
 • Adatfeldolgozók: Collagen Cocktail Kft.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem kap értesítést a „kosárelhagyásról”.

 1. Hírlevél, értesítés ajánlatokról,

.Hírlevelünkre feliratkozott vásárlóink első vásárlásuk végösszegéből egyszeri 15%-os kedvezményben részesülnek, ezt követően hetente értesülnek akciós ajánlatainkról.

– Hírlevélre feliratkozott vásárlóink különleges ajánlatokat kapnak, meghatározott termékeket kedvezményesen vásárolhatnak, illetve ajándékban részesülnek.

 • Adatkezelés célja a weboldal felhasználóinak és az érdeklődőknek a célzott tájékoztatása az aktualitásokról, eseti ajánlatokról, kedvezményekről, ajándékokról és a szorosabb kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR.6. cikk, Eker. tv. 13/A.§, Grt. 6.§)
 • Kezelt személyes adatok: vevőkód/azonosító szám, dátum, időpont, e-mail cím, név, direkt marketing célú megkereséshez történő hozzájárulás. Ezeken felül a rendszer tárolja az e-mail kezelésével kapcsolatos rendszer adatokat is, úgy mint IP cím, megnyitás/olvasatlanság, feliratkozás/leiratkozás, kézbesítetlenség, továbbá a korábban megvásárolt termékeket.
 • Adatkezelés időtartama: a felhasználó visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó vásárlást követő 5 évig tart.
 • Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest Margit krt. 31-33.), BBrand Kft (4032 Debrecen, Füredi u. 98)
 • Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem értesül a hírlevelekben foglalt tartalmakról.
 1. Nyereményjátékok a Facebookon és az Instagram-on:

A Collagen Cocktail Kft  https://www.facebook.com/collagencocktail/ és a https://instagram.com/collagencocktail/  címen elérhető oldalon szervez és bonyolít nyereményjátékokat.

 1. Nyereményjáték a honlapunkon:

Termékeinket honlapunkon, az adott termék aloldalán véleményezők között esetenként kisorsolásra kerül 2 darab termékünk (kollagén koktél vagy fogyókúrás kapszula). A sorsoláson nyertes személyeknek egy nap áll rendelkezésükre, hogy Facebook oldalunkon vagy elektronikus levélben jelentkezzenek a nyereményükért.

 1. Legyél a Collagen Cocktail /MyCocktail arca nyereményjáték:

Időről-időre tesztelőket keresünk, azaz olyan vásárlókat, akik vállalják, hogy termékeink használata során szerzett tapasztalataikról beszámolnak, és mindezt fényképpel/videóval is alátámasztják.

A jelentkezőknek meg kell adniuk életkorukat, diétás termék használata esetén kezdősúlyukat is, valamint fényképet kell feltölteniük használat előtti arcukról, illetve testalkatukról, amelyek honlapunkon nyilvánosan megtekinthetők.

Kettő, illetve négy hét használatot követően be kell számolniuk tapasztalataikról, illetve újabb képet kell küldeniük magukról, amely mutatja a használat következtében bekövetkezett változásokat. Újabb két hét, illetve négy hét használat után ismét beszámolnak a termék alkalmazása során szerzett tapasztalataikról, amelyet ismét fényképfelvétellel, vagy videóval támasztanak alá.

A résztvevők a program végén garantált ajándékot kapnak, és kisorsolásra kerül közöttük a „Collagen Coctail arca” elismerő cím is.

A 6.-7.-8. pontokban szereplő nyereményjátékok közös adatkezelési szabályai:

Az adatkezelés célja ezekben az esetekben a fenti címeken elérhető nyereményjátékokon történő részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése és a számviteli kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a Számv.tv. 169.§ (2) és a Grt.6.§(5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: az érintett neve és az aktuális játék során önként megadott egyéb adatok (ideértve a magukról készített fényképet vagy videófelvételt).

Az adatkezelés határideje: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a nyeremény átadásától számított egy évig tart. Kivéve a Számv.tv. szerinti adatokat, amelyek megőrzési ideje 8 év.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem vehet részt a nyereményjátékban.

 1. Adatvédelmi tisztviselő:

A Collagen Cocktail Kft., mint adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Strammer Gábor Péter
elérhetőségei: 2119 Pécel, Maglódi út 13.
mobil: +36 20 263 7557
e-mail: info@collagencocktail.hu

VII. Egyéb adatkezelési szabályaink:

 1. A felhasználók (honlapunk látogatói, vagy bárki, aki a Collagen Cocktail számára személyes adatot bocsát rendelkezésre, akár érdeklődő vagy vásárló az adatainak kezelése a Collagen Cocktail adatvédelmi szabályzatában megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Az adatvédelmi szabályzat és nyilatkozat elérhető honlapunkon. Kérjük, regisztráció előtt feltétlenül olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót! (Lásd: https: //collagencocktail.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ )
 2. A Collagen Cocktail honlapjára ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal.
 3. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Collagen Cocktail cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.
 4. A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele – a felhasználó kérésére, az általa megadott adatok szerint – a regisztrációs ( nem kötelező regsiztrálnia, de az adatokat muszáj megadnia) adatlap kitöltésével történik. Az adatkezelés célja látogatottsági statisztikák készítése, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők kézbesítése – azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.
 5. A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes!
 6. A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére, adatlapján bármikor módosíthatóak vagy törölhetők. A hírlevelek és az értesítők küldése a megrendelők részére kizárólag az arról való leiratkozásig történik. A leiratkozás link segítségével, illetve a regisztrációs adatlap erre vonatkozó módosításával ez bármikor lehetséges.
 7. A regisztrált adatokhoz a Collagen Cocktail rendszergazdái és a menedzsment tagjai férhetnek hozzá (részletesen lásd még: II. pont Fogalmak, adatkezelő és VI/5. pontját). Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak törvényi kötelezettség fennállása esetén, rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
 8. Adatokat kizárólag az érintett felhasználó által előzetesen írásban megjelölt célra veszünk igénybe.
 9. A regisztrált felhasználók jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a Collagen Cocktail az általuk önként megadott adatokat feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott (személyazonosításra nem alkalmas) adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja.
 10. Az adatok szerverteremben tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A Collagen Cocktail azonban nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén).
 11. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.
 12. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 13. Minden felhasználó helyesbítheti, módosíthatja személyes adatait. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését A regisztrációs adatok módosítását vagy törlését az info@collagencocktail.hu e-mail címen kell kezdeményezni, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a “Leiratkozom” linkre kattintva, ezen kéréseket haladéktalanul teljesítjük. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat.
 14. A Collagen Cocktail az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.
 15. Adatbiztonság: A Collagen Cocktail kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 16. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
 17. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra az adatvédelmi politika hatálya nem terjed ki.
 18. Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Collagen Cocktail nem vállal felelősséget.

 VIII. Jogorvoslatok:

 1. Hatósági jogorvoslat: Panasz

Az érintett panasszal élhet az adatkezelővel szemben, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárást észlel.

A hatóság jogsértés esetén bírságot szabhat ki az adatkezelővel szemben. A bírság maximális összege 20 millió euró. A bírság állami bevétel, abból az érintett nem részesül. Annak mérlegelésekor, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve ha igen, akkor annak mértéke meghatározásakor minden egyes esetben alaposan kell mérlegelni a jogsértés súlyát, az eset összes körülményét és azt, hogy a jogsértésnek milyen kihatása volt a kár bekövetkezésére és az érdeksérelemre.

A NAIH elérhetőségei a következők:

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://www.naih.hu

 1. Bírósági jogorvoslat:

Az érintett bíróság előtt is kezdeményezhet jogorvoslati eljárást, azaz pert. A pert az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéknél lehet megindítani. Az eljárást a törvényszék soron kívül folytatja le.

Minden olyan személy, aki a GDPR rendelet szabályainak megsértéséből kifolyólag, avagy arra visszavezethető okból kárt szenvedett kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelős azon károkért, amelyek a GDPR szabályainak megsértése miatt keletkezetek.

Az adatkezelő akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt okozó eseményért őt azért nem terheli semmilyen felelősség, mert minden szükséges intézkedést megtett a kármegelőzése és elhárítása érdekében.

Amennyiben több adatkezelő érintett az adatvédelmi incidensben, az adatkezeléssel okozott károkért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek.

Az ezzel kapcsolatos további részletes információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben: az érintett hozzájárulása!

A hozzájárulás minden esetben egyértelmű, kifejezett, önkéntes, és bármikor visszavonható!

Nincs más dolgod, csak regisztrálni, mi pedig kéthetente értékes ajándékokat sorsolunk ki!

Szeretnél nyerni?

Akár 40% kedvezmény

0